Preimplantasyon Genetik Tanı

Sayısal kromozom anomalileri belirlenmiş olan çiftlerde uygulanan PGT işleminde saptanmış kromozomal bozukluğu içeren panellerden birisi kullanılarak embriyolar incelenir.

Bu tür durumlarda, yaklaşık 10-12 günlük bir hormon tedavisinin ardından yumurta hücreleri toplanarak her biri ayrı bir sperm hücresi ile döllenmektedir. Döllenen ve iyi gelişen hücrelerden (embriyo) 3. günde 1 tane hücre alınarak daha önce uygulanması konusunda karar verilen panel kullanılarak genetik inceleme yapılır.

PGT için alınan hücre (blastomer) genetik inceleme öncesinde bazı ön işlemlerden geçirilir. Bu amaçla, tween 20 adı verilen bir solüsyon kullanılarak hücre zarı eritilir ve bazı kimyasal işlemler uygulanarak sitoplazma temizlenerek hücre çekirdeği lam adı verilen bir cam üzerine sabitlenir. Bu nükleusların anöploidi açısından incelenmesinde ise floresan in situ hibridizasyon yöntemi kullanılır. Bu yöntemde, ticari olarak üretilen ve belirli kromozomlara spesifik olarak hazırlanmış olan florokrom işaretli problar fikse edilmiş hücre nükleusu ile hibridizasyona alınır. İşlem sonrasında, hücre nükleusunda kendilerine özgü kromozom bölgelerine bağlanan probların verdiği farklı renkteki sinyaller floresan mikroskobunda değerlendirilerek incelenen kromozomların sayıları hakkında bilgi edinilir.

Sayısal bozukluklar sıklıkla X ve Y kromozomlarında gözlendiği için panel olarak bu kromozomları içeren paneller kullanılır. Sıklıkla, 13, 18, 21, X, Y kullanılmakla birlikte diğer kromozomların da detaylı incelenmesi istendiğinde yedi (13, 16, 18, 21, 22, X ve Y) veya dokuz (13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, X ve Y) kromozomu içeren paneller uygulanır. Bu iki panelden birisinin uygulanması durumunda işlem iki aşamalı olarak yapılır.

Nadiren de olsa diğer kromozomlara ilişkin sayısal anomaliler gözlenmesi durumunda bu krozomoma spesifik prob kullanılarak PGT uygulanır veya ilgili kromozom standart panellere eklenir.

Bu inceleme sonrasında, kromozomal anomali gözlenmeyen embriyolar seçilerek anne adayına transfer edilir.

Sayısal kromozom bozukluklarında PGT için sık kullanılan paneller
  • 13, 18, 21, X ve Y (PGT Multi-color prob)
  • 13, 16, 8, 21 ve 22 (PB Multi-color prob) + X ve Y
  • 13, 16, 8, 21 ve 22 (PB Multi-color prob) + 15, 17, X ve Y (custom prob)